logo

 
  menu1 Oferta  
 
 
 

Zapewniamy naszym klientom fachową obsługę i doradztwo w zakresie napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.

Procedury postępowania w przypadku reklamacji naszych towarów.

W sytuacji podejrzenia awarii urządzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 607-55-28-99. Przeważnie już w czasie konsultacji telefonicznej, jesteśmy w stanie określić rodzaj uszkodzenia oraz poinstruować o dalszych krokach w celu jego wyeliminowania.

1. Użytkownik produktu stwierdzając usterkę winien złożyć reklamację w punkcie, gdzie zakupił produkt lub w formie mailowej. Podstawą do złożenia reklamacji jest podbita karta gwarancyjna, którą klient otrzymuje w chwili zakupu towaru.

2. Przyjmujący reklamację sporządza protokół zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamujący otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia towaru do reklamacji.

Warunki gwarancji:

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów których Firma Unimarket jest producentem lub wyłącznym importerem oraz zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio od Firmy Unimarket lub od przedstawicieli handlowych.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty Gwarancyjnej.

Firma Unimarket udziela gwarancji na produkt na następujących warunkach:

1. Gwarancji udziela się na okres od 60 do 12 miesięcy od daty zakupu produktu umieszczonej na Karcie Gwarancyjnej.

2. Gwarancja uprawnia do serwisu gwarancyjnego świadczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis.

3. Gwarancja obejmuje włącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (wady jakości).

4. Gwarancja przysługuje pod następującymi warunkami:

Instalacja, uruchomienie poinstalacyjne i demontaż produktu zostały wykonane przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis i zostało to odnotowane w Karcie Gwarancyjnej.
Dane odnotowane na Karcie Gwarancyjnej są zgodne z danymi na produkcie (tabliczka znamionowa i inne).

5. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady jakości produktu ujawnione w okresie gwarancji i objęte ochroną gwarancyjną zostało bezpłatnie usunięte przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis (naprawa gwarancyjna) w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis i udostępnienia produktu do naprawy. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach. Udostępnienie produktu do naprawy następuje w miejscu jego zainstalowania lub składowania. W szczególnych wypadkach produkt może zostać dostarczony do Gwaranta lub Autoryzowanego Serwisu przez korzystającego z gwarancji pod warunkiem wcześniejszego pisemnego porozumienia się w tej kwestii z Gwarantem lub Autoryzowanym Serwisem. Za pisemne porozumienie uznaje się także uzgodnione stanowisko w drodze wymiany pism faksem lub emailem.

6. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie wydany korzystającemu z gwarancji w miejscu udostępnienia produktu i zainstalowany przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis chyba, że strony pisemnie ustalą inaczej. Gwarant lub Autoryzowany Serwis nie wykonuje instalacji, jeżeli jest ona niemożliwa lub utrudniona. Gwarant lub Autoryzowany Serwis nie odpowiada za niewykonanie instalacji lub jej uruchomienie, jeżeli czynności te są niemożliwe z przyczyn, za które Gwarant lub Autoryzowany Serwis nie ponoszą odpowiedzialności.

7. W przypadku zaistnienia - w opinii Gwaranta lub Autoryzowanego Serwisu - wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia, Gwarantowi lub Autoryzowanemu Serwisowi służy prawo wymiany produktu na wolny od wad.

8. Korzystającemu z gwarancji służy prawo wymiany produktu na wolny od wad, jeżeli:

 - w okresie gwarancji wykonano 4 (cztery) istotne naprawy a produkt nadal wykazuje istotne wady;
 - gwarant lub Autoryzowany Serwis stwierdzi, że wystąpiła wada niemożliwa do usunięcia.

9. Wymianie na wolną od wad podlega tylko ta część, w której wystąpiła wada.

10. W razie braku możliwości wymiany produktu na wolny od wad Gwarant zwróci równowartość ceny z chwili zakupu.

11. Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz następujących wypadków:

 - wystąpiło mechaniczne uszkodzenie produktu;
 - wystąpiły usterki spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi lub montażu użytkowaniem produktu, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi poza Gwarantem lub Autoryzowanym Serwisem, zainstalowaniem wyposażenia dodatkowego lub części zamiennych innych, niż zalecane przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis;
 - czynności konserwacyjnych oraz usterek i uszkodzeń wynikających z niewłaściwego transportu lub przechowywania produktu;
 - wystąpiły usterki spowodowane zanieczyszczeniem wody lub przepływem wody o parametrach niezgodnych z obowiązującymi normami bądź usterki powstałe w wyniku działania nadmiernego ciśnienia wody;
 - wad innych instalacji, do których produkt jest podłączony;
 - usterek powstałych w wyniku działania innych mediów (np. prąd) o wartościach niezgodnych z obowiązującymi normami lub sprzecznych z zaleceniami Producenta bądź Gwaranta
 - zamrożenia produktu lub zamarznięcia wody w produkcie
 - innych przyczyn niezależnych od Gwaranta i Producenta.

12. Gwarancja wygasa w przypadku:

 - naruszenia postanowień Gwarancji;
 - użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi;
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw dokonywanych poza Gwarantem lub Autoryzowanym Serwisem jak też przy użyciu części innych niż zalecane przez Gwaranta;

13. Niemożność okazania Karty Gwarancyjnej. W takiej sytuacji wszelkie czynności Gwaranta lub Autoryzowanego Serwisu są odpłatne wg aktualnie obowiązujących zasad. Późniejsze okazanie Karty Gwarancyjnej nie uprawnia do żądania zwrotu poniesionych kosztów.

14. Możliwość skorzystania z Gwarancji jest także wyłączona w przypadkach:

przedstawienia Karty Gwarancyjnej ze śladami zmian, poprawek lub przekreśleń;
braku poświadczenia w Karcie Gwarancyjnej daty sprzedaży (pieczęć, data i podpis), dowodu autoryzowanej instalacji, uruchomienia lub demontażu produktu.

15. W przypadku wezwania Gwaranta lub Autoryzowanego Serwisu do zgłoszenia, które okaże się wyłączone z zakresu naprawy gwarancyjnej, zgłaszający pokryje koszty z tym związane (przyjazd i ewentualna naprawa) w pełnej wysokości.

16. Korzystający z gwarancji udostępniając Gwarantowi lub Autoryzowanemu Serwisowi produkt wraz z Kartą Gwarancyjną akceptuje wszystkie warunki Gwarancji bez zastrzeżeń

 
 

footer